Horváth Csaba

 

img_3634.jpg

 


Horváth Csaba vagyok, a Nyelvtudományi Doktori Iskola Romanisztika programjának harmadéves hallgatója. Kutatási témám az olasz mint idegen nyelv elsajátítása, mely ötvözi nyelvészeti érdeklődésemet és gyakorló tanárként szerzett tapasztalataimat. Úgy gondolom, hogy a nyelvtanulás, nyelvelsajátítás során szükségszerűen bekövetkező, visszatérő hibák felismerése megkönnyítheti az azokon való túllépést, hatékonyabb tanulást eredményezhet.

 

 

 

 

 

 

Horváth Csaba kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

 

A nyelvtanulás – az olasz mint idegen nyelv

 

Hogyan tanulunk idegen nyelveket? Mi az, amin változtathatunk, és mi az, ami adott, tőlünk független? A kurzus az olasz nyelv példáján mutatja be az idegennyelv- elsajátítás izgalmas tudományát, azok számára is közérthető módon, akik (még) nem tudnak olaszul. Nyelvtanulási csodamódszerek nem kerülnek bemutatásra, viszont más nézőpontból ismerkedhetünk meg olyan, a nyelvtanulást övező vélekedésekkel, melyek rendszeresen megjelennek a köztudatban.

 

I. 2017. március 27., hétfő 18.00

Hogyan sajátítunk el egy idegen nyelvet?

Mi a különbség idegennyelv-elsajátítás és idegennyelv-tanulás között? Miben hasonlít és miben különbözik az anyanyelv és egy idegen nyelv elsajátítása? Egyénileg vagy társas módon sajátítunk el egy nyelvet? Az előadás célja, hogy összefoglalva a fenti kérdésekkel foglalkozó elméleteket, bevezetést nyújtson az idegennyelv-elsajátítás tudományába, illetve megmagyarázzon egyes, a köztudatban gyökerező vélekedéseket a nyelvtanulásról.

Ajánlott olvasmányok:

Maróti Orsolya 2005. Véletlen - vagy tipikus hiba? In Hungarológiai évkönyv 6. (200-203.). Pécs: Pécsi Tudományegyetem. http://epa.oszk.hu/02200/02287/00006/pdf/Hungarologiai_Evkonyv_06_050-055.pdf (megtekintve: 2016. 12. 29.)
Rulik, Imke 2009. Hibaelemzés köztes nyelvi keretben. In: Nádor Orsolya (szerk.), THL2 2009/1-2. (106-137.). Budapest: Balassi Intézet.

 

II. 2017. április 5., szerda 18.00

Szeretnék idegen nyelveken beszélni, de…

Az előadás során megismerkedhetünk azokkal a főbb egyéni tényezőkkel, melyek a sikeres idegennyelv-elsajátításra hatással lehetnek. Szó esik a nyelvérzék kérdéséről, az életkor és a nem szerepéről, továbbá a nyelvtanulás kimenetelére alapvető befolyással bíró motivációról. Hogyan teremtsünk itthon célnyelvi környezetet, és egyáltalán miért fontos ez? Az előadás második felében a nyelvi input mennyiségével és minőségével kapcsolatos kérdéseket vesszük górcső alá.

Ajánlott olvasmányok:

Kontráné Hegybíró Edit 2004. Egyéni különbségek a nyelvtanulásban. In Kontráné Hegybíró Edit - Kormos Judit (szerk.), A nyelvtanuló. Sikerek, módszerek, stratégiák (7-24.). Budapest: Okker.
Lomb Kató 1970. Így tanulok nyelveket. Budapest: Gondolat.

 

III. 2017. április 19., szerda 18.00

Az első lépések Olaszországban olaszul

Az első két előadás elméleti alapjainak folytatásaként a harmadik alkalommal azok a kutatások kerülnek bemutatásra, melyek a 80-as évek óta zajlanak Olaszországban – mint bevándorlási célpontban – az olasz nyelv elsajátításával kapcsolatban. Az úgynevezett „paviai projekt” ismertetése mellett fontos szerepet kapnak azok a nyelvpedagógiai kutatások is, melyek eredményeikkel az olasz nyelv bevándorlók számára történő oktatásához járulnak hozzá.

Ajánlott olvasmányok:

Giacalone Ramat, Anna 1993. Italiano di stranieri. In Sobrero, Albero A. (szerk.), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi. Roma–Bari, Laterza.
Giacalone Ramat, A., Chini, M., Andorno, C. 2014. Italiano come L2. In: Iannaccaro, G. et al. (szerk.), 10 anni di Linguistica italiana (149- 206.). Róma: Bulzoni.

 

IV. 2017. április 26., szerda 18.00

„Magyaliano”

Az utolsó előadás az eddigi ismeretekből kiindulva azt mutatja be, hogy a magyar nyelvtanulóknak milyen nehézségekkel kell szembenézniük az olasz nyelv itthoni tanulása során. Mennyire vonzó az olasz mint idegen nyelv? Mennyiben más olaszul tanulni egy magyar anyanyelvűnek, mint például angolul? Az előadás során megismerkedhetünk korábbi magyar-olasz köztesnyelvi kutatásokkal, valamint összefoglalom az általam eddig végzett vizsgálatok eredményeit is.

Ajánlott olvasmányok:

Hegedűs, József 2012. Az idegen nyelv. Nyelvek – nyelvtanulás. Budapest: Tinta.
Pál, Ildikó 2015. Interferencia jelenségek a szintaxis területén az olaszul tanuló magyar középiskolások és főiskolai hallgatók dolgozatainak tükrében. PhD-disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. http://doktori.btk.elte.hu/lingv/palildiko/diss.pdf (megtekintve: 2016. 12. 29.)

 

További irodalom:

Alsina, Alex 1996. The role of argument structure in grammar: Evidence from Romance. Stanford (CA): CSLI Publications.
Andorno, Cecilia 2001. Banca dati di italiano L2. Il progetto di Pavia. Pavia: Dipartimento di Linguistica. (CD-ROM)
Bárdos, Jenő 2002. Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
Bertinetto, P. M., Burani, C., Laudanna, A., Marconi, L., Ratti, D., Rolando, C., Thornton, A. M. 2005. Corpus e Lessico di Frequenza dell’Italiano Scritto (CoLFIS). Elérhető: http://linguistica.sns.it/CoLFIS/Home.htm
Bettoni, Camilla 2007. Imparare un’altra lingua. Róma, Bari: Editori Laterza.
Centineo, Giulia 1995. The distribution of Italian si in Italian transitive/inchoative pairs. In Simmons, M., and Galloway, T. (Eds.), Proceedings of SALT V (pp. 54–71.). Ithaca (NY): Cornell University Press.
Chini, Marina 2005. Che cos’è la linguistica acquisizionale. Róma: Carocci Editore.
Di Biase, Biagio 2007. A Processability approach to the acquisition of Italian as a second language: theory and applications. PhD- disszertáció, Australian National University. https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/6982/1/01whole.pdf (megtekintve: 2016. 12. 29.)
É. Kiss, Katalin 2003. Mondattan. In: É. Kiss, K., Kiefer F., Siptár P. Új magyar nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó. 15—186.
Ellis, Rod 1994. The study of second language acquisition. Oxford, New York: Oxford University Press.
Európa Tanács 2002. Közös Európai Referenciakeret. Nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés. Elérhető: http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp
Giacalone Ramat, Anna (szerk.) 2003. Verso l’italiano. Percorsi e strategie di acquisizione. Róma: Carocci.
Ginelli, Giorgia 2010. L’acquisizione delle domande in italiano come lingua seconda. PhD-disszertáció, Università degli Studi di Verona. https://iris.univr.it/retrieve/handle/11562/343932/3924/Tesi%20Ginelli%20Giorgia.pdf (megtekintve: 2016. 12. 29.)
Graffi, Giorgio 1994. Sintassi. Bologna: Il Mulino.
Grimshaw, Jane 1982. On the lexical representation of Romance reflexive clitics. In Bresnan, J. (Ed.), The mental representation of grammatical relations (pp. 87–148.). Cambridge (MA): MIT Press.
Horváth, Csaba 2015. Tárgyatlan igék magyar nyelvtanulók olasz köztesnyelvében: a segédige-választás kérdése. In Váradi, Tamás (szerk.), Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2015 (3–16.). Budapest: MTA NYTI.
Klein, Wolfgang,Dittmar, Norbert 1979. Developing grammars. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
Kovács, Gábor 2014. Idegennyelv-elsajátítás. In: Pléh, Cs., Lukács, Á. (szerk.) Pszicholingvisztika 1-2. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1: 593–674.
Krashen, Stephen 1982. Principles and practice in second language acquisition. London: Pergamon.
Miličević, Maja 2007. The acquisition of reflexives and reciprocals in L2 Italian, Serbian and English. PhD-disszertáció, University of Cambridge. https://drive.google.com/file/d/0B1MhLix-CW0xN1FUbXBkQnBnTEU/view (megtekintve: 2016. 12. 29.)
Montrul, Silvana 1997. Transitivity alternations in second language acquisition: A crosslinguistic study of English, Spanish and Turkish. PhD-disszertáció, McGill University, Montréal. http://digitool.library.mcgill.ca/R/?func=dbin-jump-full&object_id=34759&local_base=GEN01-MCG02 (megtekintve: 2016. 12. 29.)
Pienemann, Manfred 2005. Language processing capacity. In: Doughty, C. J., Long, M. H. (szerk.) The handbook of second language acquisition. Malden MA – Oxford: Blackwell. 679–714.
Profilo della lingua italiana (CD-ROM). 2010, Firenze, La Nuova Italia.
Richards, Jack C. (szerk.) 1997. Error Analysis: Perspectives on Second Language Acquisition. London, New York: Longman.
Salvi, Giampaolo, Vanelli, Laura 2004. Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino.
Sorace, Antonella. 2000. Gradients in auxiliary selection with intransitive verbs. Language, 76(4): 859–890.

 

Facebook-esemény