Mészáros Zsolt

 

 

meszaros zsolt.jpgMészáros Zsolt művészettörténész, irodalmár (ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola). Jelenleg disszertációján dolgozik, amely a Wohl-nővérek irodalmi munkásságát vizsgálja a női és zsidó emancipáció tükrében. Gender-szemléletű kutatásai kiterjednek a 19. és 20. századi nőirodalomra és -történetre. Zsadányi Edittel és Diera Bernadettel közösen állították össze a 20. század első felének magyar női szerzőinek bibliográfiáját. Rendszeresen publikál, és előad konferenciákon. A múlt századelő magyar erotikus műveit újra kiadó Buja Vágyak Kiskönyvtára sorozat társszerkesztője.

 

 

 

Gálla Edit

 

 

galla.jpg

 

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola Modern angol és amerikai irodalom programjának harmadéves doktorandusz hallgatója. 2006 óta publikál verseket irodalmi folyóiratokban. Virginia Woolf regényeiről írt dolgozatával 2007-ben OTDK I. helyezést ért el. Fulbright ösztöndíjat nyert kutatási témája a jungi archetípusok Sylvia Plath mítoszteremtő költészetében.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mészáros Zsolt és Gálla Edit kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

Feminista irodalomkritika

 

(A kurzus külső helyszínen zajlik:
A pontos címért érdeklődni lehet: akademia.btk@gmail.com.)

 

 

 

I. 2013. december 12., csütörtök (19.00!)

(N)ők. Bevezetés a feminista irodalomkritikába - Mészáros Zsolt


Louise Bourgeois_Femme Maison_1947_Guggenheim Múzeum_NY.jpg

A Kékszakállú herceg Judit kérlelésére nyitja ki a hetedik szobát, ahol régi asszonyai élnek összezárva. A főhősnő csatlakozik elődeihez, és az ajtó visszacsukódik. A nőírókkal mintha hasonló történne. Felbukkannak, eltűnnek. Hangjuk pulzáló hullámokban szűrődik át a falakon. A feminista irodalomkritika ezeket a rezgéseket próbálja befogni, rögzíteni és értelmezni. Az előadás a fontosabb elméleti fogalmak mentén mutatja be a női hang elfe(le)dését megbontó módszereket, amely során saját szobákba nyitunk be, vadonba merészkedünk, őrült nőt látogatunk a padláson, a tintát anyatejre cseréljük...

 

 

 

 

 

Ajánlott olvasmányok:

Bán Zsófia: Van-e az irodalomnak neme?
Cixous, Hélène: A medúza nevetése (ford. Kádár Krisztina)
Hor­váth Györ­gyi: Nő­idő. A tör­té­ne­ti narratíva iden­ti­tás­kép­ző sze­re­pe a fe­mi­nis­ta iro­da­lom­tu­do­mány­ban. Kijárat, Budapest, 2007.
Menyhért Anna: Saját hagyomány. Jelenkor, 2013/5.
Séllei Nóra: Mért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és most. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007.
Showalter, Elaine: A feminista irodalomtudomány a vadonban (ford. Kádár Judit).

 

 

II. 2013. december 18., szerda (19.00!)

Ősképek újjászületése Sylvia Plath költészetében - Gálla Edit


Sylvia Plath költészete egyéni képalkotásával és egyetemes érvényű szimbólumaival túlmutat a huszadik századi vallomásos líra irányzatán. Jellegzetes, visszatérő szimbólumai a Jung által leírt archetípusokból származnak.  Ezek költészetbe emelésével Plath olyan személyes mitológiát alkotott, mely a tudattalanban élő, egyetemes emberi ismeretanyag előhívásával válik értelmezhetővé.
Az előadás célja Plath verseinek elemzésén keresztül bemutatni a tudattalanban átöröklődött ősképeket. Hogyan válik egy életrajzi elem archetípussá? Lehet egy anya egyszerre boszorkány és istenanya? Miért olvadhat egybe a Daddy című versben az apa, az isten, az ördög, a bölcs öregember és az animus alakja? Szétválasztható-e halál és újjászületés? A Plath-versek talányos szimbólumrendszerében az ősképek eligazítanak és új jelentéssel gazdagodnak.

 

 

III. 2014. január 9., csütörtök (19.00!)  -- ELMARAD!!!

Alice Walker – Egy kortárs fekete írónő az amerikai irodalomból - Szabó Zsófia


Bár ma már nem kérdéses, hogy igenis van helyük a fekete írónőknek az amerikai irodalmi kánonban, egészen a 60-as, 70-es évekig (a polgárjogi és feminista mozgalmak elterjedéséig) mind a korai, mind pedig a kortárs fekete írónők kimaradtak az amerikai irodalomtörténeti munkákból. Az elmúlt pár évtizedben azonban a helyzet nagymértékben megváltozott és akadémiai körökben mára vitathatatlan tényként kezelik (és tanítják), hogy a fekete női írás- és látásmód nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az Olvasó reális képet tudjon festeni az amerikai valóságról. Toni Morrison 1993-as irodalmi Nobel-díjának odaítélésekor a Svéd Királyi Akadémia például úgy fogalmazott, hogy regényei „látomásos erővel és költői szépséggel elevenítik meg az amerikai valóság egy fontos aspektusát”.
Alice Walker 1973-as novellája (Everyday Use/Mindennapos használat) az amerikai történelem azon korszakának egy szeletét mutatja be, amely során a fekete társadalomnak szembe kellet néznie saját szociális, kulturális és politikai identitásával, annak sokszínűségével, illetve elveszésének reális lehetőségével.


Ajánlott olvasmányok:

Bollobás, Enikő: Az amerikai irodalom története. Osiris. 2005.
Ruland, R. és Bradbury, M.: Az amerikai irodalom története. Corvina Kiadó, 1997.
Walker, Alice. Mindennapos használat / Everyday Use. 1973.

 


IV. 2014. január 16., csütörtök (19.00!)

Co-working. Wohl-nővérek és a 19. századi női emancipáció - Mészáros Zsolt

Louise Bourgeois_“Ten am is when you come to me”_2006.jpgWohl Janka és Stefánia az általuk szerkesztett lapok (A nők munkaköre, Magyar Bazár) révén fontos helyet foglaltak el a 19. század második felének magyar nőmozgalmában. Indulásukat az anyai barátnő, Brunszvik Teréz szellemisége határozta meg. A sajtó, valamint a szépirodalom területén kifejtett munkásságuk jelentős mértékben hozzájárult nemük művelődésének és munkavállalásának előmozdításához. Közreműködtek nőszervezetekkel, felkarolták a női szerzőket, kiálltak a nők munkához, tanuláshoz való jogáért, de a sportok emancipálódásában is elévülhetetlen érdemeket szereztek. Tevékenységük és kapcsolati hálójuk kiválóan alkalmas arra, hogy a hazai nőemancipáció hagyományvonalait kirajzoljuk.

 

 

 

 

Ajánlott olvasmányok:

Acsády Judit: A varázstalanító emancipáció mítosza.
Csapodiné Gárdonyi Klára: Wohl Janka emlékalbuma
Kereszty Orsolya: Nők változó társadalmi szerepei a dualizmus kori Magyarországon
Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867-1914. Pro Pannónia, Pécs, 2008.