Cziglényi Boglárka

 

cziglenyi.jpg

Az 1945 utáni magyar irodalom doktori program II. évfolyamos hallgatója.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cziglényi Boglárka kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

Pilinszky János és a test költészete

 

A kurzus Pilinszky János életművével foglalkozik, a test és a szöveg sokféleképpen megközelíthető kapcsolata mentén. Teret és kérdéseket kínál ahhoz, hogy a Pilinszky-életmű kialakult értelmezéseit megnyissuk a test változékony, uralhatatlan, mégis uralom alá hajtott szférája felé. Bár sokszor nem tudatosul, Pilinszky János költészete a testre mint motívumra, poétikai „alapanyagra” és problematikára épül. Az én-te viszony, az Isten-én viszony, a fájdalom, együttérzés, önátadás, a jelenlét mind a test mentén válnak megragadhatóvá – vagy egyáltalán megkérdezhetővé.

Az egyes szemináriumok a testtel foglalkozó irodalom- és kultúratudomány különböző markáns kérdésfelvetéseiből indulnak ki, segítve a résztvevők tájékozódását az elterjedtté vált kutatási irányzatok és a hozzájuk kapcsolódó társadalmi törekvések között. (Testírás-elméletek, diskurzuselemzés, gender-tanulmányok, testi tapasztalatok nyelvisége, a test története és szociológiája.) Elsősorban Pilinszky János alkotásaival foglalkozunk, de említésképpen más alkotók művei is – pl. Nemes Nagy Ágnes, Paul Celan, Takács Zsuzsa, Sandro Penna – megjelennek. A szövegértelmezések közösen olvasott szövegek alapján történnek.

 

 

A kurzus előadásai:

 

Mivel a kurzus közös szövegértelmezésre is épül, megeshet, hogy nem érintünk minden felsorolt témát.

2013. február 25., hétfő

18.00 1. Szegény fiú, szegény leány, szegény-szegény nemtelen lény 
Bevezető gondolatok, kérdésfelvetések. Tudat és test összeforrottsága. A test mint jelentésképző alapszerkezet Pilinszkynél. Testkonstrukciók és gondolati-poétikai eljárások. Nőiesség, férfiasság, a nem elbizonytalanítása. A versbeli szubjektum neme. Biológiai vs. társadalmi nem, performativitás, queer-elmélet. Női írás, férfi írás, queer írás? Beszélhetünk-e identitásról a versekben? 

2013. március 4., hétfő

18.00 2. Írás a testen, repedés a kövön 
A testbe vésődött hatalom és a ráíródó kulturális jelentések. Szakrális és civilizatorikus uralom a test fölött. A katolikus testdiskurzusok, élményleírások és testszimbolika hatásai. Más diskurzusok? A szerzői önértelmezés jelentésteremtő ereje, és az azt megkérdőjelező valós és írott testek. Az olvasás testisége. A költő személyének bevonódása (férfi- és művészszerepek).

 

2013. március 11., hétfő

18.00 3. A szenvedés és a szenvedély nyelvei 
Mások szenvedésének tanúsága és/vagy értelmezése. A szenvedés átélése. Simone Weil, katolikus egzisztencializmus. A testiség tapasztalatainak transzformálása a szövegben. Liminális állapotok (alvás, betegség, öregség, nemiség, tömeg). A Másik megtapasztalása. Töréspontok a szövegekben.

2013. március 18., hétfő

18.00 4. Kifeszül, meggörbül
A test nyelvi jelként való értése. A lírai én önreprezentációjának változásai az életmű során, az én és a test viszonyának alakulása. A tárgyként kezelt és az átélt test kettőssége. Mozdulatok, tér-képzetek, ikonok, fotográfia. Tárgyias líra, személytelenítés. A test esztétikájának lebontása.

 

 

Ajánlott olvasmányok: 

Pilinszky János költészete, drámái, prózája, publicisztikája, Beszélgetések Sheryl Suttonnal.

Beszélgetések Pilinszky Jánossal, szerk. Török Endre, Magvető, 1993.


Tájékozódásul és gondolatébresztőként:

Barthes, Roland, A szöveg öröme. (A tanulmány, nem a teljes gyűjtemény kötet.) Osiris, 2011.

Butler, Judith, Jelentős testek. A „szexus” diszkurzív korlátairól, Új Mandátum, 2005.

Foucault, Michael, A szexualitás története. Atlantisz, 1999.

Gintli Tibor-Schein Gábor, Az irodalom rövid története. A realizmustól máig, Jelenkor, 2003.

Hadas Miklós, A férfasság kódjai, Balassi, 2010

Kövecses Zoltán: A metafora: gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe, Typotext, 2005.

Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945-1991, Argumentum, 1993. (az Újholdról szóló rész)

Schein Gábor: A hermetizmus fogalmáról és poétikájáról, Literatura 1995./2. 61-74. 

Szűcs Teri, A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben. Kalligram, Pozsony, 2011.

Testírás, szerk. Földes Györgyi, Helikon 2011/1-2.

Tolcsvai Nagy Gábor, Pilinszky János. Kalligram, 2002.

Vermes Katalin, A test éthosza. A test és a Másik tapasztalatainak összefüggése Merleau-Ponty és Lévinas filozófiájában, L’Harmattan, 2006.

 

Az esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/506259762753597/